Reisevilkår

Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukertilsynet. Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 15.06.2018, § 6. Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser («Pakkereiseloven») og Barne- og Familie-departementets forskrifter til loven, og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker. 

Særskilte vilkår for gruppereiser (+10), herunder treningsleir på Kypros Bestilling og betaling For grupper gjelder depositum på minimum kr. 20.000,- pr. gruppe, men skal ikke overstige kr. 2.000,- pr. person. Innbetalt depositum er ikke refunderbart. Gruppens bestiller/kontaktperson anses som bindeledd mellom Os Travel AS og de øvrige deltagerne, og all informasjon går via denne person. Samme person anses også å være informasjonspliktig overfor hele gruppen, og skal besørge at alminnelige- og gruppereisevilkår oppfylles av hele gruppen. 

Reiser med rutefly Flyselskapene opererer ofte med ulike betalingsvilkår og kan pålegge reisearrangøren å utstede, eller i sin helhet betale flybilletter i god tid før avreise. Når en flybillett er utstedt eller betalt, delvis eller helt, har reisearrangøren en forpliktelse overfor flyselskapet. Dersom den reisende avbestiller reisen etter at flybilletten er utstedt, eller i sin helhet betalt, må Os Travel AS belaste den reisende med et gebyr tilsvarende prisen på flybilletten. Gebyret varierer avhengig av flyselskap billettype og opplyses på forespørsel. 

Antall deltakere Totalt antall deltakere kan reduseres kostnadsfritt med inntil 10% før sluttbetaling. Ekstra plasser kan søkes opp på forespørsel, men aldri garanteres. Pris for disse vil normalt avvike fra gruppens opprinnelige pris. 

Navnelister Senest 40 dager før avreise, sammenfallende med sluttbetaling, skal komplett deltakerliste med romfordeling oversendes Os Travel AS. Navnendring etter dette er mulig, mot et administrasjonsgebyr på kr. 250,-, om ikke andre regler hos flyselskapet forhindrer dette. Navnelisten må være korrekt i forhold til navn i pass. 

Utendørs trening Ved dårlig vær i forkant av, eller under treningsleiren kan det hende at baneforholdene ikke er så gode som kunden eller Os Travel AS ønsker at de skulle være. Lokalt banemannskap vil alltid ha rett til å stenge gressbaner ved overvann og/eller fare for ødeleggelse. Om trening må flyttes eller avlyses på grunn av været, betraktes dette som force majeure og det vil ikke bli gitt erstatning av arrangøren. Eventuell transport til andre baner må dekkes av gruppa. Kunden plikter å utvise god skikk og bruk ved treningsbanene, herunder hensyn til nærliggende treningsbaner og andre lag. Det oppfordres til rydding av søppel (vannflasker, sportstape, etc.) etter endt trening. Bruk av løpestiger og andre øvelser som medfører stor belastning på gress henvises til områdene rundt banene. 

Treningskamper/dommerutgifter Os Travel AS vil arrangere de treningskamper kunden ønsker, så langt dette er praktisk mulig å få til. Eventuelle transportkostnader i forbindelse med treningskamper vekk fra bostedet må dekkes av hver enkelt klubb, enten det dreier seg om egne biler/busser. 

Alminnelige vilkår for Pakkereiser 

1. Bestilling og betaling Ved bestilling belastes kunden et depositum tilsvarende 20% av reisens totale kostnad. Beløpet er minimum kr. 20.000,- pr. gruppe og forfaller normalt 7 dager etter bestilling. Unntak fra disse grensene er reiser der arrangøren kan dokumentere spesielle økonomiske forpliktelser før reisen starter. Os Travel AS vil i hvert enkelt tilfelle informere om dette. Depositumet fratrekkes ved sluttbetaling som forfaller senest 35 dager før avreise. Andre regler kan gjelde om transporten inngår i en kampanje eller er rabattert, og spesielle regler fra leverandøren er spesifisert. Reiseavtalen anses som inngått ved skriftlig eller muntlig bestilling, og bestillingsbekreftelsen er utstedt. 

2. Bestillingens omfang Bestillingen omfatter de ytelser som er beskrevet i bestillingsbekreftelsen. Denne sendes til kunden av Os Travel AS etter at bestilling er mottatt, skriftlig eller muntlig. Hvis Os Travel AS ber spesifikt om det, må bestillingsbekreftelsen undertegnes av den ansvarlige og returneres til Os Travel AS. 

3. Pris Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/ eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Prisen skal også inkludere og spesifisere evt. tillegg og andre ytelser kunden knytter til sin bestilling. Os Travel AS tar forbehold om endringer i priser og ytelser som er beskrevet i katalog og i andre publikasjoner. Prisendringer kan skyldes økte transportutgifter, skatt og avgifter eller endrede valutakurser. Eventuelle prisendringer skal alltid varsles kunden i rimelig tid. 

4. Plikter Os Travel AS plikter å gjennomføre reisen etter det innhold som ble avtalt. Hvis det oppstår hendelser som er utenfor Os Travel AS’ kontroll, for eksempel bytte av hotell, grunnet overbooking eller andre forhold, endring av transportmiddel etc. plikter Os Travel AS å sørge for å minimere ulempene ved dette. Påpeker den reisende mangler ved reisen, plikter arrangøren å gjøre det som innen rimelighetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig. Kunden plikter å betale reisen innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Betalingsmislighold gir arrangøren rett til å annullere bestillingen. Kunden plikter selv å ta med gyldig pass, evt. visum, helseattester, billetter og andre dokumenter nødvendige for reisen. Den reisende må selv fremskaffe de dokumenter som er nødvendige. Reisende med annet enn o_r_d_i_n_ær_t_ _N_o_r_d_i_s_k_ _p_a_s_s_ _bes selv kontrollere evt. visumbehov. Arrangøren har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er medbrakt. Kunden må rette seg etter arrangørens bestemmelser slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andres ordensregler, samt de stedlige myndigheters regler. Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. Arrangøren har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt. 

5. Informasjon til de reisende Frivillig avbestillingsbeskyttelse og/eller separat reiseforsikring anbefales alltid. Om ikke egen reiseforsikring er tegnet bør kunden ha med Europeisk helsetrygdkort. Informasjon om dekningsgrad rundt dette finns på www.nav.no. Kunden oppfordres alltid til å medbringe gyldig pass. Ved reiser til Kypros må gyldig pass medbringes. Den reisende er selv ansvarlig for evt. overvekt på bagasje og skal selv dekke kostnader forbundet med dette. Noen flyselskap kansellerer automatisk returbillett om ikke utreisebillett benyttes. Hvis kansellering skjer på grunn av dette har kunden ingen rett til refusjon og kunden må selv ordne og dekke utgifter til ny returbillett. 

6. Avbestilling eller overdragelse Kunden har rett til å avbestille pakkereisen og få refundert innbetalt beløp, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dagene før pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte forholdene og vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen etter avtalen skal ta til. Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke der kunden kjente, eller burde kjenne til omstendighetene da vedkommende inngikk avtalen om kjøp av reisen. Kunden har for øvrig rett til å avbestille reisen etter følgende regler: Mer enn 61 dager før avreise beholder Os Travel AS innbetalt depositum. Mellom 60 og 42 dager før avreise har Os Travel AS krav på minst 50 % av reisens fulle pris. Avbestilling senere enn 41 dager før avreisedato eller utelatt fremmøte ved avgang betyr at Os Travel AS beholder hele reisens pris. Pakkereiser som inneholder reise med rutefly, kjøpte flyseter av andre charteroperatører, eller andre spesialavtaler, kan være underlagt andre betingelser, og derigjennom hindre refusjon av flybillett. Se også særskilte vilkår for gruppereiser. 

7. Arrangørens rett til forandring og avlysning Os Travel AS tar forbehold om endringer i priser og ytelser som er beskrevet på denne nettsiden. Os Travel AS har rett til å kansellere en reise dersom det blir solgt for få plasser, tilsv. mindre enn 95 % av kapasiteten ved charterfly. Beskjed må da gis skriftlig til kunde senest 30 dager før avreise. Arrangøren kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom han kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor hans kontroll og som han med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som hverken arrangøren selv eller noen han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte. Kanselleres en reise før den starter grunnet hindringer utenfor arrangørens kontroll, plikter han å refundere kunden alle innbetalte beløp umiddelbart. Alternativt har kunden rett til å delta i en annen pakkereise dersom arrangøren kan tilby dette. Er reisen dyrere enn den opprinnelige, skal kunden betale differansen. Er den billigere, kan kunden kreve differansen tilbakebetalt. Etter de samme vilkår som nevnt i 2. ledd, vil ikke arrangøren ha erstatningsansvar dersom pakkereisen blir mangelfull eller må avbrytes som følge av at slike hindringer inntrer etter at pakkereisen er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at arrangøren eller kunden avbryter den pga. slike forhold, vil kunden likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag. Arrangøren plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuell risiko eller ulemper for kunden. Må reisen avbrytes, plikter arrangøren å frakte kunden tilbake til det avtalte hjemkomststed uten kostnader og med minst mulig ulempe for kunden. Tidspunktet for hjemsendelse vil være avhengig av en vurdering av de faktiske forhold på stedet, herunder den reelle risiko og/eller de reelle ulempene et fortsatt opphold representerer. Norske og lokale myndigheters uttalelser skal vektlegges ved denne vurderingen. 

8. Mangler Hvis den reisende mener det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag/erstatning, har den reisende plikt til å gi arrangøren beskjed så snart som mulig. Klager over mangler, for eksempel i forbindelse med overnattingssted, mat etc. må straks fremlegges ovenfor Os Travel AS’ kontaktperson på stedet eller til Os Travel AS i Os, slik at dette kan bli korrigert eller kompensert på stedet. Dersom dette ikke blir gjort, vil senere klage eller krav om kompensasjon bli avvist. I øvrig er klagefristen 1 måned etter hjemkomst. Skriftlig klage forlanges. Følgende forhold anses normalt ikke som mangel etter bestemmelsene i dette punkt: I. Avvik i fra det avtalte som er av mindre betydning for gjennomføringen av reisen eller som ikke har hatt betydning for valg av pakkereise. II. Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke er skapt av arrangøren, som f.eks. annen bygge-standard på destinasjonen eller andre destinasjonsbetingede forhold, dersom forholdene kunden klager på, må anses å være «vanlige» på destinasjonen. III. Unormale vær og andre naturgitte forhold arrangøren ikke hadde eller burde ha kjennskap til. IV. Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor arrangørens kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen. V. Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/ankomsttider, når oppholdet på reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 døgn, eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer for reiser med varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgangs/ ankomsttider skyldes tiltak fra luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold arrangøren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte frister. VI. Avvik fra det avtalte som skyldes kundens eget forhold. 

9. Forhåndsbestilte arrangement Er det bestilt billetter til teater, musical, fotball- og håndballkamper eller arrangement innen idrett eller kultur gjennom Os Travel AS og disse ikke blir benyttet, refunderes ikke billettkostnaden uavhengig av årsak. 

10. Forbehold om endringer og trykkfeil Alle opplysninger er gitt med forbehold om endringer av priser, avreisesteder, tider med mer. Det tas forbehold om eventuelle feil på nettsidene. 

11. Tvistebehandling Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene blir enige, kan saken bringes inn for Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser eller annet tvisteløsningsorgan samt eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse. 

12. Ikrafttredelse Disse Alminnelige vilkår for Pakkereiser gjelder fra 15.06. 2018 og avløser fra samme dato tilsvarende vilkår fra 01.04 2007. Os Travel AS har stilt lovpliktig garanti til Reisegarantifondet Reisegarantifondet Postboks 1807, Vika 0123 OSLO firmapost@rgf.no +47-51 85 99 40